REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

www.evevo.pl

 

 

 § 1

 Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania będą miały następujące znaczenie:

 

Sklep - sklep działający pod adresem www.evevo.pl , za pośrednictwem którego Sprzedawca sprzedaje Produkty znajdujące się w jego ofercie;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Rejestracja - czynność faktyczna dokonaną w sposób określony w Regulaminie, zmierzająca do założenia Konta Użytkownika, wymagana dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

Konto Użytkownika – przypisane do adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas Rejestracji, zawiera dane Użytkownika służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Użytkownika co do funkcjonalności Sklepu.

Login - indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Użytkownika w Sklepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.

Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie.

Produkt – przez Produkt rozumie się produkt RTV, AGD, oraz każdą inną rzeczy przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Produktów na Kupującego, a Kupujący płaci lub zobowiązuje się do zapłaty ceny;

Sprzedawca - EVEVO sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, NIP 7272808843, REGON 366190400, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000655927.

Kupujący – Użytkownik zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Kupującym może być zarówno Przedsiębiorca, jak i Konsument.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność do czynności prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające główne cechy świadczenia, tj. rodzaj i liczbę Produktów oraz inne dane wynikające z formularza, w tym cenę;

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1.       Sklep http://www.evevo.pl/,  jest prowadzony przez EVEVO sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, NIP 7272808843, REGON 366190400, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000655927.

e-mail: bok@evevo.pl

tel. kontaktowy : 886 062 303

 1.       Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania ze Sklepu www.evevo.pl
 2.       Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się bezpłatnie. Jedyne koszty ponoszone przez Użytkowników to koszty związane z realizacją Umowy Sprzedaży.
 3.       Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej przez Użytkowników ze Sklepem.

 

§ 3

Rejestracja

 1.        W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2.       Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3.       W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualny Login i Hasło.
 4.       W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5.       Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

§ 4

Składanie zamówień

 

 1.       Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 2.       Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 3.       Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej www.evevo.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4.       Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" przy danym Produkcie prezentowanym w Sklepie. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „KUP TERAZ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5.       W przypadku braku rejestracji w Sklepie, warunkiem realizacji Zamówienia jest wprowadzenie przez Użytkownika danych pozwalających na jego weryfikację. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych lub sposobu zapłaty.
 6.       Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.
 7.       Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 8.       Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa sprzedaży

 

§ 5

Płatności

 

 1.       Ceny Produktów prezentowane w Sklepie są cenami brutto - zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Użytkownik będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 2.       Użytkownik ma możliwość wyboru następujących sposobów płatności za Produkt:

1)      za pobraniem

2)      przelewem bankowym na konto Sprzedawcy

3)      za pośrednictwem serwisu pośredniczącego w przekazaniu płatności

4)      osobiście w siedzibie Sprzedawcy

 1.       Użytkownik jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie o którym mowa powyżej, Sprzedawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.
 2.       Złożenie Zamówienia wiążę się z obowiązkiem zapłaty ceny za zamówiony Produkt

 

§ 6

Realizacja Zamówienia i Dostawa

 

 1.       Czas realizacji zamówienia, tj. skompletowania i przygotowania do wysłania jest określony przy sprzedawanym produkcie  i liczony jest od daty:

1)      wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy – przy płatności przelewem oraz za pośrednictwem serwisu pośredniczącego w przekazaniu płatności;

2)      przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia – w przypadku płatności za pobraniem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 1.       Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas Dostawy Produktu. Produkt przesyłany jest do Użytkownika za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Czas przesyłki wynosi od 7 dni roboczych i uzależniony jest od realizacji usługi przez doręczyciela.
 2.       Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 3.       Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Produktu. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4.       Sprzedawca, zgodnie z wolą Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Produktu.

 

§ 7

         Reklamacje Produktów       

 

 1.       Sklep zobowiązuje się dostarczyć Produkt wolny od wad, nadający się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2.       W wypadku stwierdzenia wad Produktu Kupujący ma prawo skierować reklamację danego Produktu do Sprzedawcy. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt pod adres: ul Kasprzaka 3, 91-078 Łódź oraz dołączyć pismo określające wady Produktu i żądania reklamującego. W zastępstwie wysyłania powyższego pisma, Kupujący może również przesłać reklamację drogą elektroniczna na adres : bok@evevo.pl
 3.       Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem, za wyjątkiem przypadków uprzednio ustalonych mailowo pomiędzy Konsumentem, a Sklepem.
 4.       Administrator rozpatrzy reklamację Kupującego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Produktu i pisma, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego działu Regulaminu i o swoim stanowisku powiadomi reklamującego.
 5.       W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem co do zasadności odmowy uwzględnienie reklamacji, Konsument ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży

b)      uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

c)      może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 8

Gwarancja

 1.     Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
 2.     W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo udzielana Kupującemu.

 

§ 9

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 

 1.       Kupujący będący Konsumentami, którzy zawarli Umowę Sprzedaży, mają prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.       Termin 14 dni liczony jest od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca.
 3.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Kupujący winien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia bądź to w drodze pisma wysłanego pocztą na adres: Evevo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-078) przy ul. Kasprzaka 3 bądź też drogą mailową na adres bok@evevo.pl
 4.       Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5.       Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie jego odbioru na wskazany przez niego adres e-mail.
 6.       W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte rzez Użytkownika w początkowej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;
 7.       Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponoszone są przez Konsumenta.
 8.       W odniesieniu do oferowanych Produktów Elektronicznych (dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”.
 9.       Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych z pobraniem, za wyjątkiem przypadków uprzednio ustalonych mailowo pomiędzy Konsumentem, a Sklepem.

§ 10

Rozwiązanie umowy

 

 1.       Zarówno Użytkownik, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2.       Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3.       Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 

§ 11

Odpowiedzialność Administratora

 

 1.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)      treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, w tym za podanie przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;

b)      nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie danych zawartych na Koncie Użytkownika;

c)      działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności za Produkty,

d)      brak możliwości dostępu do Sklepu wynikający z przyczyn niezależnych od Administratora,

e)      problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu i oferowanych z jego pośrednictwem usług.

f)       zdarzenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 1.       Administrator zastrzega sobie prawo do:
 2.        częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania;
 3.       czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone;
 4.        wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika;
 5.       redagowania  bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Sprzedawcy lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego;
 6.        dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z prowadzeniem Sklepu;
 7.        ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu świadczonych usług, a także dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta. W ramach tych czynności Administrator nie będzie ingerował w treści i informacje zawarte na Koncie ani ich modyfikował.

 

§ 12

Prawa autorskie

 

 1.       Zawartość Sklepu, w tym: treść, design, kształt, konstrukcja, fotografie, opisy, podlega ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i może być użyta wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2.       Żadna część strony www.evevo.pl (m.in. teksty, fotografie, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Operatora, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3.       Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

 

§ 13

Wymagania sprzętowe

 

 1.       Podczas rejestracji i korzystania ze Sklepu wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki cookie. Pliki cookie to informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
 2.       Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu  wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0. lub Firefox w wersji nie niższej niż 2.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 14
Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Zasadach przetwarzania danych, pod adresem: https://evevo.pl/content/9-ochrona-danych-osobowych

§ 15

Postanowienia końcowe

 1.       Dla rozpoznawania sporów dotyczących sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązuje jurysdykcja sądów polskich i polskie przepisy proceduralne. W razie sporu zaistniałego między Sklepem, a Użytkownikiem rozpozna go sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta oraz innych ustaw.
 4.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2015 r.